"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Ochrana osobních údajů

Udělili jste v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (dále jen Osobní údaje) naší společnosti jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):

DĚLEJ CO TĚ BAVÍ, z.ú., IČO: 03856151, V Kolkovně 3, Praha 1, PSČ 110 00.

Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnout Vám komplexní informace o produktech a službách, které Správce, případně zpracovatelé, poskytují prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu trvání 5 let.

Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. Správce prohlašuje, že Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.

Poučení o Vašich právech:
(1) Požádáte-li o informaci ohledně zpracování Osobních údajů Správce, je Vám povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o: (i) účelu zpracování Osobních údajů; (ii) Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců Osobních údajů.
(2) Máte rovněž právo: (i) na přístup k Osobním údajům; (ii) požadovat opravu Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a (iii) kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným příslušnému, jehož se odvolání týká.
(3) Pokud se domníváte, že Správce, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: (i) požádat Správce, zpracovatele či o vysvětlení; (ii) požádat, aby Správce, zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; nebo (iii) se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Licenční ujednání:
Registrovaný souhlasí s možností zaznamenat pořádanou akci (dále jen Záznam) na nosič obrazového, zvukového nebo obojího záznamu, zařadit do autorského díla Správce a takto jej dále užívat v původní nebo zpracované podobě. Registrovaný poskytuje Správci výhradní a časově neomezenou licenci k užití Záznamu a to bez nároku na honorář či jakékoliv další licenční poplatky. Užití Záznamu je neomezeno teritoriálně. Výhradní licence je poskytována k užití v tiskové reklamě, public relations aktivitách (PR), tištěných materiálech a na internetových stránkách. Správce je oprávněn poskytnout práva z licence zcela nebo z části třetí osobě a není povinen licenci využít.


Platnost a účinnost dnem: 26.11. 2016

Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
runczech
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7